Klik hier om onze website te gebruiken met meer toegankelijkheidsfuncties, bijvoorbeeld voor schermleessoftware

 

Cookie- en privacyverklaring - Klanten

Next Retail Limited ("Next") heeft zich ertoe verbonden de Algemene verordening gegevensbescherming en de wet inzake gegevensbescherming van 2018 na te leven zodra deze van kracht is geworden. Wij vinden het erg belangrijk dat er goed wordt gelet op de persoonlijke informatie die u met ons deelt en wij willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en dat u begrijpt hoe wij deze gebruiken om u een betere en meer gepersonaliseerde winkelervaring te bieden.

We hebben deze verklaring gepubliceerd om u te helpen begrijpen

 • hoe en waarom Next informatie over u verzamelt;
 • met wie we uw informatie delen, waarom en op welke basis; en
 • wat uw rechten zijn.

Als we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door deze op onze website te updaten. Next zal fungeren als de zogenaamde 'verwerkingsverantwoordelijke' van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en we zullen in deze verklaring soms naar onszelf verwijzen als "we", "wij" of "ons". Met verwerkingsverantwoordelijke wordt bedoeld: Next bepaalt het doel en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

Mocht u contact met ons moeten opnemen, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
of via dataprotection@next.co.uk onder vermelding van 'Security and Privacy Enquiry'.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2018.

Welke informatie verzamelen wij wanneer u zich registreert en waarom?

Wanneer u producten van ons koopt, gaat u een contract met ons aan. Voordat u bij ons bestelt, dient u een Next-account aan te maken. Om deze te kunnen instellen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals:

 • voor- en achternaam
 • adres (en vroegere adressen)
 • geboortedatum
 • telefoonnummers en
 • e-mailadres.

Als u als bestaande klant met een creditcard of debetkaart bij ons heeft gewinkeld, of als we deze gegevens verzameld hebben voor een machtiging tot betaling, dan verzamelen en bewaren wij deze betaalkaartgegevens op veilige wijze. Nieuwe klanten en bestaande klanten van wie de betaalkaart is verlopen, zal worden gevraagd of zij deze gegevens automatisch willen opslaan om het betalingsproces te versnellen. Als u een automatische incasso of domiciliëring instelt, verzamelen wij ook de bankgegevens van u.

Wanneer u een krediet aanvraagt, krijgen we informatie over u van kredietreferentiebureaus. Dit komt gedetailleerd aan bod in de rubriek 'Met wie en waarom delen wij uw informatie'.

Om de website te personaliseren, verzamelen we ook informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze sites (desktop en mobiel). Deze gegevens kunnen ook het IP-adres bevatten. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en tracking verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

Wanneer u in onze winkels komt, gebruikt Next CCTV voor bewaking en beveiliging.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Volgens de gegevensbescherming mogen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken en delen als we daar een goede reden voor hebben. De wet zegt dat we een of meer van de volgende redenen moeten hebben:

 • Contract - uw persoonsgegevens worden verwerkt om een contractuele afspraak na te komen, bijvoorbeeld om u uw catalogus toe te sturen.
 • Toestemming - wanneer u ermee instemt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, bijvoorbeeld voor het opslaan van uw betaalkaartgegevens.
 • Gerechtvaardigde belangen - dit betekent het belang van Next bij het beheer van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste producten en diensten te bieden op de meest veilige en passende manier, bijvoorbeeld om uw gegevens over te dragen aan bepaalde derden, zoals leveringspartners.
 • Wettelijke verplichting - wanneer er een wettelijke of andere juridische verplichting bestaat om de informatie te delen, bijvoorbeeld wanneer we uw informatie moeten delen voor handhaving van de wet.

Hier is een lijst van de manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en op basis van welke van de hierboven beschreven redenen we dit doen. Wanneer we gerechtvaardigde belangen als reden noemen, beschrijven we hieronder ook wat deze gerechtvaardigde belangen volgens ons zijn.

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken Onze redenen (rechtsgrond) Onze verduidelijking van de gerechtvaardigde belangen van Next
Uw Next-account instellen • Gerechtvaardigd belang De efficiëntie van het proces bij de behandeling van dergelijke activiteiten.
Betaalkaarten opslaan • Toestemming n.v.t.
Je bestellingen verwerken • Een contract uitvoeren n.v.t.
U informeren over de status van uw bestelling. • Gerechtvaardigde belangen De efficiëntie van het proces bij de behandeling van dergelijke activiteiten en om onze dienstverlening te verbeteren.
Uw account beheren / klantenservice aan u verlenen. Dit kan het volgende omvatten: doorgifte naar derde landen waar klantenservice/communicatieactiviteiten plaatsvinden, oproepregistratiegegevens voor verificatie van klachten/vragen van klanten • Wettelijke verplichting / gerechtvaardigde belangen (afhankelijk van de aard van de dienstverlening) Onze administratie up-to-date houden, efficiënt en doeltreffend omgaan met ons klantcontact, uitzoeken welke van onze producten en diensten u kunnen interesseren en u hierover informeren.
Opsporen, onderzoeken en melden van financiële criminaliteit (bv. fraude) • Wettelijke verplichting / gerechtvaardigde belangen Ontwikkeling en verbetering van de aanpak van financiële criminaliteit. Naleving van wettelijke verplichtingen die aan ons zijn opgelegd door regelgevende instanties zoals de FCA. Voldoen aan alle regels die op ons van toepassing zijn. De efficiëntie van het proces bij de behandeling van dergelijke activiteiten en om de service en processen te verbeteren.
Websitepersonalisatie en administratie. • Gerechtvaardigde belangen Het ontwikkelen van producten, diensten, toepassingen en ontwerpen die klanten aantrekken en behouden. Verbeteren van de interactie tussen klanten en onze sites. Soorten klanten definiëren voor nieuwe producten of diensten
Marketingcommunicatie om u te informeren over speciale aanbiedingen, promoties, nieuwe assortimenten en sales. U online reclame bezorgen. • Gerechtvaardigde belangen Het ontwikkelen van producten, diensten, toepassingen en ontwerpen die klanten aantrekken en behouden. Verbeteren van de interactie tussen klanten en onze sites.
U op de hoogte stellen van verbeteringen in onze dienstverlening, zoals wijzigingen aan de website en nieuwe diensten die voor u interessant kunnen zijn. • Gerechtvaardigde belangen Het ontwikkelen van producten, diensten, toepassingen en ontwerpen die klanten aantrekken en behouden. Verbeteren van de interactie tussen klanten en onze sites.
Contact met u opnemen voor klanttevredenheidsonderzoeken, productbeoordelingen of marktonderzoek. • Gerechtvaardigde belangen Het ontwikkelen van producten, diensten, toepassingen en ontwerpen die klanten aantrekken en behouden. Verbeteren van de interactie tussen klanten en onze sites.
Netwerk- en gegevensbeveiliging in stand houden • Gerechtvaardigde belangen Door de veiligheid van ons netwerk te handhaven kunnen we ook de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie beter handhaven.
Logistieke planning, voorspelling van de vraag, managementinformatie en onderzoek • Gerechtvaardigde belangen We gebruiken informatie over winkelgewoonten, gekochte producten en volumes om beter te kunnen inspelen op de vraag, om ervoor te zorgen dat de juiste producten in de juiste gebieden terechtkomen en om ons te helpen bij het plannen van ons assortiment.

Met wie en waarom delen wij uw informatie?

Om u de hoogwaardige goederen en diensten te leveren die u van ons verwacht, werkt Next samen met vertrouwde leveranciers, agentschappen en bedrijven, zoals leveringsbedrijven, kredietreferentiebureaus, fraudepreventiebureaus, producttechnici die u thuis bezoeken en marktonderzoeksbedrijven.
Enkele voorbeelden van de categorieën van derden met wie wij uw gegevens delen:

Leveranciers
Next werkt samen met vertrouwde partners die namens ons producten en diensten leveren. Alle partners worden onderworpen aan grondige veiligheidscontroles en beschikken slechts over de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie die nodig is om uw bestellingen namens ons uit te voeren of een dienst namens ons te verlenen.
Leveringspartners
Om ervoor te zorgen dat u uw goederen ontvangt, werkt Next samen met leveringspartners. Ook hier geven we slechts beperkte informatie door om de levering van uw artikelen te verzekeren.
IT-bedrijven
Next werkt samen met bedrijven die onze website en andere bedrijfssystemen ondersteunen.
Marketingbedrijven
We werken samen met marketingbedrijven die ons helpen onze elektronische communicatie met u te beheren of namens ons enquêtes en productbeoordelingen uit te voeren.
Verwerking van betalingen
Next werkt samen met vertrouwde externe betalingsverwerkers om betalingen veilig te ontvangen en te beheren.
Kredietreferentiebureaus
Wanneer u bij ons krediet aanvraagt, zullen wij informatie over u opzoeken bij kredietreferentiebureaus. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat klanten die krediet aanvragen het aangeboden krediet aankunnen en geen fraude plegen door het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige informatie.

Voor de behandeling van uw aanvraag zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan kredietreferentiebureaus en zij zullen ons informatie over u geven, zoals uw financiële voorgeschiedenis. Wij doen dit om uw kredietwaardigheid en productgeschiktheid te beoordelen, uw identiteit te controleren, uw account te beheren, vorderingen op te sporen en te innen en om criminele activiteiten te voorkomen.

We zullen ook doorlopend informatie over u blijven uitwisselen met de kredietreferentiebureaus, waaronder informatie over uw betaalde rekeningen en eventuele schulden die niet volledig en niet op tijd zijn afgelost. Kredietreferentiebureaus delen uw informatie met andere organisaties. Uw gegevens worden gekoppeld aan de gegevens van uw echtgeno(o)t(e), eventuele medeaanvragers of andere financiële relaties.

De identiteit van de kredietreferentiebureaus en de wijze waarop zij persoonlijke informatie gebruiken en delen, worden nader toegelicht op:
Experian: Kennisgeving kredietreferentiebureau
CallCredit: Kennisgeving kredietreferentiebureau
Equifax: Kennisgeving kredietreferentiebureau

Wij gebruiken geautomatiseerde methoden om de kredietscore en uw aanvraag te beoordelen en om uw identiteit te bevestigen. Wij toetsen uw kredietgeschiedenis automatisch aan onze leencriteria en als u niet aan onze eisen voldoet, wordt het krediet geweigerd. Raadpleeg voor meer informatie de kennisgevingen van de kredietreferentiebureaus hierboven. Hieronder is er ook een sectie over geautomatiseerde besluitvorming met meer details opgenomen. Als u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van automatische kredietscores, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Diensten voor schuldvordering en fraudebestrijding
Voordat wij diensten, goederen of financieringen aan u verlenen, voeren wij controles uit om fraude en witwaspraktijken te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren. Voor deze controles moeten wij uw persoonsgegevens verwerken.

De persoonsgegevens die u hebt verstrekt, die wij van u hebben verzameld of die wij van derden hebben ontvangen, zullen worden gebruikt om fraude en het witwassen van geld te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, financiële informatie, werkgelegenheidsgegevens en apparaatidentificatoren, met inbegrip van IP-adres en voertuiggegevens.

Wij en fraudepreventie-instanties kunnen rechtshandhavingsinstanties ook in staat stellen uw persoonsgegevens in te zien en te gebruiken om criminaliteit op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het feit dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het voorkomen van fraude, het witwassen van geld en het verifiëren van uw identiteit om ons bedrijf te beschermen en om te voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn. Een dergelijke verwerking is ook een contractuele vereiste van de diensten of financiering die u hebt aangevraagd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het feit dat het in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van onze officiële bevoegdheid voor ons noodzakelijk is om fraude en het witwassen van geld te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren om zo onszelf te beschermen en om te voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn.

Fraudebestrijdingsinstanties kunnen uw persoonsgegevens gedurende verschillende periodes bewaren en als u wordt beschouwd als een risicogeval voor fraude of witwaspraktijken, kunnen uw gegevens tot zes jaar worden bewaard.

Geautomatiseerde beslissingen
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beslissingen op geautomatiseerde wijze worden genomen. Dat betekent dat we automatisch kunnen beslissen dat u een risico vormt voor fraude of witwaspraktijken als uit onze verwerking blijkt dat uw gedrag consistent is met witwaspraktijken of bekend frauduleus gedrag, inconsistent is met uw eerdere inzendingen of als u uw ware identiteit opzettelijk lijkt te hebben verborgen. U hebt rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Gevolgen van de verwerking
Als wij of een fraudebestrijdingsinstantie vaststellen dat u een risico vormt voor fraude of witwaspraktijken, kunnen wij weigeren om de door u gevraagde diensten of financiering te verlenen of om u in dienst te nemen, of kunnen wij bestaande dienstverlening aan u stopzetten.

De fraudebestrijdingsinstanties houden een register bij van alle fraude- of witwasrisico's, wat ertoe kan leiden dat anderen u diensten, financiering of tewerkstelling weigeren. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Gegevensoverdrachten
Wanneer fraudebestrijdingsinstanties uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, leggen zij de ontvangers van die gegevens contractuele verplichtingen op om uw persoonsgegevens te beschermen volgens de normen van de Europese Economische Ruimte. Zij kunnen de ontvanger ook verplichten om zich aan te sluiten bij 'internationale kaders' die veilige gegevensuitwisseling mogelijk moeten maken.

Uw rechten
Uw persoonsgegevens zijn beschermd door wettelijke rechten, waaronder uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens; te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of gecorrigeerd; toegang tot uw persoonsgegevens te vragen.

Voor meer informatie of om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office, dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk.

Doorgifte naar derde landen

Een deel van de informatie die u ons verstrekt, kan buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven aan landen als India en de Verenigde Staten. Dit is een doorgifte naar een "derde land". Next heeft bijvoorbeeld een zakelijke relatie met Capita India, dat ons IT-ondersteuning en diensten voor klanten- en leveranciersadministratie levert. Hoewel de gegevens in datacenters in het Verenigd Koninkrijk worden bewaard, hebben collega's in India er toegang toe om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren.

Als u een bestelling bij ons plaatst en u bevindt zich buiten het Verenigd Koninkrijk, dan zullen wij de gegevens die wij over u hebben aan Next Retail Limited in het Verenigd Koninkrijk overdragen.

Next werkt ook samen met leveranciers en partners die gebruik kunnen maken van cloudtechnologieën en/of gehoste technologieën. Wij doen onderzoek naar de gegevensbeveiliging bij onze partners en zorgen ervoor dat deze partners aan de juiste accreditaties voldoen.

Telkens wanneer er gegevens worden doorgegeven aan derde landen, zal Next de nodige contractuele bepalingen invoeren om ervoor te zorgen dat er strikte regels zijn met betrekking tot zowel de vertrouwelijkheid als de veiligheid van uw gegevens. Neem voor meer informatie contact met ons op via dataprotection@next.co.uk.

Contact houden met u

Wij willen u op de hoogte houden over nieuwe assortimenten, speciale aanbiedingen en verbeteringen aan onze website. Wanneer u uw account instelt, vragen wij u of u dit soort marketinginformatie wilt ontvangen.

Next zal uw gegevens niet delen met bedrijven buiten Next Retail Ltd voor hun marketingdoeleinden. Next Retail Ltd omvat Next Stores, Next Directory en Next.co.uk.

Als u deze marketinginformatie niet wilt ontvangen, kunt u ons vragen te stoppen door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming via het bovenstaande adres, door te mailen naar dataprotection@next.co.uk, door te bellen naar het contactcentrum via 0333 777 8000, online via Mijn account of via de afmeldlink in de e-mail.

U kunt gedurende een korte periode mailings blijven ontvangen terwijl uw aanvraag wordt behandeld.

Hoe lang we uw informatie bewaren

Als we uw persoonsgegevens verzamelen, wordt de duur van de bewaarperiode bepaald door verschillende factoren, waaronder het doel waarvoor we die gegevens gebruiken en onze verplichtingen in het kader van andere wetten.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen. Voor dit doel bewaren wij uw persoonsgegevens altijd 7 jaar na de datum waarop we ze niet langer nodig hebben voor een van de doeleinden die hierboven zijn vermeld onder Hoe wij uw gegevens gebruiken. De enige uitzonderingen hierop zijn wanneer:

 • de wet vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren of eerder verwijderen;
 • u gebruikmaakt van uw recht om de informatie te laten wissen (indien van toepassing) en wij deze niet hoeven te bewaren in verband met een van de redenen toegestaan of vereist door de wet;
 • wij een rechtsvordering of andere procedure instellen of verdedigen gedurende de periode dat wij uw persoonsgegevens bewaren, in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren totdat die procedure is afgerond en er geen verder beroep mogelijk is; of
 • in beperkte gevallen, bestaande of toekomstige wetgeving of een rechtbank of regelgevende instantie vereist dat wij uw persoonsgegevens langer of korter bewaren.

Wat zijn uw rechten

U hebt het recht om bij Next het onderstaande op te vragen, ook bekend als uw rechten als betrokkene (Data Subject Rights). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Information Commissioner: www.ico.org.uk

 • Recht van toegang - om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en informatie over hoe wij deze verwerken
 • Recht op correctie - om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze onnauwkeurig zijn en om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen
 • Recht om gewist te worden (ook bekend als het recht om vergeten te worden) - om uw persoonsgegevens te laten wissen. Neem contact op met het callcenter 0333 777 8000
 • Recht op beperking van de verwerking - om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op gegevensportabiliteit - om uw persoonsgegevens elektronisch te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen in een standaardvorm
 • Recht om bezwaar te maken - om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering - rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering


Als u algemene vragen hebt over uw rechten of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met dataprotection@next.co.uk

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming in Europa, in het bijzonder in een land waar u werkt of woont of waar uw wettelijke rechten geschonden zijn. De contactgegevens van de Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthouder voor gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk, zijn beschikbaar op de ICO-website www.ico.org.uk voor wanneer uw persoonsgegevens zijn of worden gebruikt op een manier waarvan u denkt dat deze niet voldoet, maar we moedigen u aan om contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient en we zullen proberen om eventuele problemen of vragen die u heeft op te lossen.

Cookieverklaring

Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen wat cookies zijn, hoe Next ze gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot het gebruik ervan.

Door www.next.co.uk (de 'Site') te blijven gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies op de manier die in deze verklaring wordt beschreven.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer of ander apparaat wanneer u de Site bezoekt. Hierdoor kan de Site u herkennen als gebruiker voor de duur van uw bezoek (met behulp van een 'sessiecookie') of voor herhalingsbezoeken (een 'permanente cookie'). Ze zijn niet schadelijk en bevatten geen informatie zoals uw huisadres, geboortedatum of creditcardgegevens.

De cookies die we gebruiken, kunnen in vier grote categorieën worden onderverdeeld:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn van essentieel belang om u te helpen op onze Site te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten, zoals het aanmaken van een account, niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om te onthouden waar u op het internet bent geweest.

Cookies voor analyse/prestatiemeting
Om de Site, zijn diensten en producten relevant, gebruiksvriendelijk en up-to-date te houden, maken we gebruik van webanalyseservices om ons te helpen begrijpen hoe mensen onze Site gebruiken. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke delen van de Site en welke producten het populairst zijn, vaststellen wanneer er fouten optreden en verschillende versies van een pagina of functie testen om te zien welke het beste werkt.

Functionaliteitcookies
Deze cookies zorgen ervoor dat websites en toepassingen onthouden welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio) en bieden verbeterde, meer gepersonaliseerde functies. De informatie die deze cookies verzamelen, wordt meestal geanonimiseerd, wat betekent dat we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ze verzamelen geen informatie over u die gebruikt kan worden om voor reclamedoeleinden te verkopen of om te onthouden waar u bent geweest op het internet, maar helpen ons om u reclame te bieden die relevanter is voor u.

Gerichte marketingcookies
We gebruiken ook cookies voor gerichte reclame. Zonder deze cookies zullen online advertenties die u tegenkomt minder relevant zijn voor u en minder aansluiten bij uw interesses. We gebruiken ze ook om de doeltreffendheid van onze marketingcommunicatie te meten, bijvoorbeeld door ons te vertellen of u hebt gereageerd op een advertentie die we u hebben gestuurd.

Als u meer informatie wenst over dit soort cookies, inclusief hoe u zich ervoor kunt afmelden, gaat u naar www.youronlinechoices.com/

Waarvoor gebruiken we cookies?

 • Ze stellen u in staat om transacties uit te voeren, terwijl andere niet-essentiële cookies ons in staat stellen u een verbeterde, gepersonaliseerde webervaring te geven en u relevante producten te tonen.
 • Om uw klantervaring te personaliseren en verbeteren.
 • Om ervoro te zorgen dat u zich veilig kunt aanmelden op uw Next Directory-account, zodat u gebruik kunt maken van 'Mijn account'-functies zoals het bekijken van bestelinformatie, betalingen kunt uitvoeren en overzichten kunt bekijken.
 • Om het apparaat dat u gebruikt te herkennen.
 • Om de inhoud van uw onlineboodschappentas op te slaan terwijl u de site bekijkt en om een bestelling te voltooien.
 • Om de delen van de site die u hebt bezocht, de producten die u hebt bekeken en de tijd die u hebt doorgebracht met browsen, evenals de producten die u hebt aangeschaft, te registreren. Next gebruikt deze informatie om de website gebruikersvriendelijker te maken, het ontwerp van onze site te ontwikkelen en de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Om de bezoekers van onze site gelijkmatig over de platformen te verdelen om ervoor te zorgen dat de inhoud zo snel mogelijk wordt weergegeven.
 • Voor remarketingdoeleinden om u relevante gerelateerde producten te laten zien wanneer u op bepaalde andere websites surft. Deze cookies kunnen worden gekoppeld aan diensten van derden, zoals een advertentienetwerk.
 • Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw ervaringen op onze site te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter. Door deze functies te gebruiken, geeft u toestemming om cookies van deze providers toe te staan. Op de websites van deze leveranciers vindt u meer informatie over hoe deze leveranciers cookies gebruiken.

Cookies zijn een essentieel onderdeel van de werking van onze site, omdat zij bepaalde informatie over een bezoeker onthouden. Next gebruikt first party-cookies (deze worden geplaatst en alleen door Next gebruikt) en third party-cookies (deze worden geplaatst door derden waarmee wij samenwerken).

Zijn cookies veilig?

Ja, de informatie die in cookies wordt opgeslagen is veilig en anoniem voor een externe derde partij, en de veiligheid van uw account wordt nooit in gevaar gebracht. Meer informatie over cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/ en www.youronlinechoices.com/. Een video over cookies vindt u op https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

Kan ik cookies uitzetten?

Ja - maar als u ervoor kiest het gebruik van cookies niet toe te staan, zal uw ervaring op onze site beperkt zijn en zullen veel integrale aspecten van de site, waaronder (maar niet beperkt tot) het toevoegen van artikelen aan uw boodschappentas en toegang tot uw account, in het geheel niet werken.

Als u uw cookie-instellingen wilt wijzigen of als u op de hoogte wilt worden gesteld telkens als een cookie op het punt staat te worden gebruikt, dient u de instellingen in uw webbrowser te wijzigen om te voorkomen dat we cookies op uw harde schijf opslaan.

Informatie over het uitschakelen van cookies vindt u in de menubalk op het tabblad 'Help' van uw browser. Hieronder vindt u meer informatie over niet-essentiële cookies die worden gebruikt voor targeting en bannerreclame.

Details over onze cookies van derden

Next staat bepaalde derden die met ons aan marketingprogramma's deelnemen toe om cookies te plaatsen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies maken het ons mogelijk te zien welke advertenties u bekijkt en aanklikt om naar onze site te gaan.

Zie de onderstaande tabel voor meer informatie over de cookies van derden die wij gebruiken. Next is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van derden of andere websites en wij raden u aan deze zelf te controleren.

De volgende cookies worden allemaal gebruikt voor analyse en targeting.

Google Tag Manager
Google Analytics
Monetate
Bing Ads
BloomReach
Yahoo DOT Tag
Yahoo Analytics
BlueKai
DoubleClick
GA Audiences
Facebook Connect
Facebook Custom Audiences

Afmelden

Bezoekers van de website die niet willen dat hun gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kunnen de add-on Google Analytics opt-out voor hun browser installeren. Als u zich wilt afmelden voor Analytics voor het web, gaat u naar de Google Analytics-afmeldingspagina en installeert u de add-on voor uw browser. Hier vindt u meer informatie over afmelden en hoe u de add-on voor uw browser op de juiste manier installeert.

Bezoekers kunnen zich ook afmelden voor Google Analytics for Display Advertising en advertenties van het Google Display Network aanpassen met behulp van de advertentie-instellingen

Deze cookieverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2018 en verdere wijzigingen zullen worden meegedeeld door deze verklaring bij te werken.

Contact

Mocht u contact met ons moeten opnemen, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
of via dataprotection@next.co.uk onder vermelding van 'Security and Privacy Enquiry'.

Bevestig landwijziging

Weet je zeker dat je buiten deze site wilt navigeren?

Als je deze site verlaat
verlies je je boodschappentas en de inhoud ervan.

Annuleren